Комунальний заклад" Малотокмачанська загальноосвітня школа I-III ступенів" Малотокмачанської сільської ради Оріхівського району Запорізької області

Статут

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ»

МАЛОТОКМАЧАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  2017 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ОРІХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, первинно зареєстровано розпорядженням  № 11 голови Оріхівської районної державної адміністрації  від 23.01. 2003 року. Попередня редакція Статуту втрачають чинність з прийняттям нової редакції.
  Рішенням 8 сесії восьмого скликання Малотокмачанської сільської ради від 13.07.2017 року назва КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ОРІХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, змінено на КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» МАЛОТОКМАЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.  Малотокмачанська сільська рада  Оріхівського району Запорізької області (далі - Засновник),  або відділ охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту Малотокмачанської сільської  ради (далі - Уповноважений орган) здійснює його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування, підвіз учнів та визначає мікрорайон обов’язкового обслуговування.
 1.2. Повне найменування закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» МАЛОТОКМАЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочене найменування: КЗ «МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ.» МАЛОТОКМАЧАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.
  1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛОТОКМАЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» МАЛОТОКМАЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   ОРІХІВСЬКОГО   РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ    ОБЛАСТІ, ( надалі - Заклад) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, власного Статуту.  
  1. 4. Заклад є юридичною особою, має власний Статут, печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може мати рахунки в установах банків. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.
  1.5. Заклад має свою символіку: герб, гімн . прапор.
  1.6. Юридична адреса Закладу: 70550, Запорізька область, Оріхівський район, село Мала Токмачка, вулиця Денисенка, будинок 6.
  1.6. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
  1.6.1. Головними завданнями Закладу є:
  -   забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;
  -   виховання громадянина України;
  -  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  -  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;
  - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;
  -  розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань, наукового  світогляду;
  -  реалізація права  учнів  на  вільне  формування політичних   і   світоглядних   переконань;
  -  виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;
  -  створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про природу,  людину і суспільство.
  1.6.2. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої  чинним законодавством, та власним  Статутом.
  1.6.3.Заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад:
  -  дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації безпечні умови освітньої діяльності;
  -  дотримання державних стандартів освіти;
  -  дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни;  
  1.6.4.  У Закладі визначена українська мова навчання.
  1.6.5.  Заклад має право:
  -  проходити в установленому порядку державну атестацію;
  -  визначити форми,     методи     і     засоби      організації  навчально-виховного    процесу   за   погодженням  із Засновником;
  -  визначити варіативну частину робочого навчального плану;
  - в установленому   порядку    розробляти    і    впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
  -  спільно з вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними інститутами     та     центрами     проводити    науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
  -  використовувати різні  форми   морального   і   матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
  -  бути власником і розпорядником рухомого  і  нерухомого  майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
  -  отримувати кошти   і   матеріальні   цінності   від   органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
  -  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
  1.6.6. У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання:
  - вчителів 1-4 класів;
  - вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
  - вчителів природничо-математичного циклу;
  - класних керівників.
  1.6.7. У закладі можуть створюватись класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання.
  1.7. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником  і здійснюється Малотокмачанською амбулаторією загальної практики сімейної медицини.
  1.8. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

 2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку.
 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки Типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
  Робочий навчальний план погоджується радою Закладу і затверджується органом управління освітою.
  2.3. Відповідно до навчального плану Заклад педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали.
  2.4. Заклад освіти здійснює навчально-виховний процес за очною, заочною (вечірньо) формами навчання.
  2.5. Зарахування учнів до Закладу здійснюється за наказом директора школи на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють), а також свідоцтва про народження(копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються діти 6, 7 років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодинамічного обстеження. Таке обстеження провадиться за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.
   У разі  потреби  учень  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу. Переведення  учнів до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.
  2.6. Індивідуальне навчання у Закладі  організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, при наявності потреби, відповідному матеріально-технічному і кадровому забезпеченні можуть організовуватися інклюзивні класи.
  2.7. У школі для 1-5 класів за бажанням учнів, їхніх батьків при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків.  Комплектування ГПД здійснюється при наявності 30 учнів у кожній групі.
  2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження встановлюється Закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
  Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань, закінчується не пізніше 1 липня.
  Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.
   Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України.
  2.9. Відволікання  учнів  від  навчальних занять на інші види діяльності забороняється    (крім    випадків, передбачених законодавством України).
  2.10. За  погодженням з Уповноваженим органом з урахуванням  місцевих умов,  специфіки  та  профілю  навчального закладу запроваджується графік канікул.  Тривалість канікул протягом навчального  року  не повинна становити менш як 30 календарних днів.
  2.11. Режим роботи Закладу п’ятиденний, заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи – 40 хвилин, 5 – 11 класи – 45 хв., тривалість перерв між уроками не менш як 10 хвилин,  дві великих перерви тривалістю 20 хвилин.
  2.12. Зміна тривалості  уроків допускається за погодженням з відділом освіти Оріхівської райдержадміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.
  2.13. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять визначається розкладом уроків,  що складається  на  кожен  семестр відповідно   до   санітарно-гігієнічних   та  педагогічних  вимог, погоджується   радою   навчального   закладу   і    затверджується директором.
  Тижневий режим роботи Закладу  затверджується  у розкладі навчальних занять.
  Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять,    у Закладі    проводяться    індивідуальні,   групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
   2.14. Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог   з    урахуванням    індивідуальних особливостей учнів.
  2.15. У Закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі та першому семестрі другого класу дається словесна характеристика знань учнів.
    У документі   про   освіту   (табелі  успішності,  свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
   2.16. Результати    семестрового,    річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, державної підсумкової атестації - головою атестаційної комісії.
   2.17. Переведення учнів навчального  закладу визначається   Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу,  затвердженим  наказом  Міністерства освіти і науки України.
  2.18. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом їх державної підсумкової атестації.  Порядок проведення  державної  підсумкової атестації   визначається   Положенням   про   державну  підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої  освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти  і  науки України 
   2.19. Учням,   які   закінчили   певний  ступень  навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:  -  по закінченні початкової школи - табель успішності;
  -  закінченні основної школи - свідоцтво про базову  загальну середню освіту;
  -  по закінченні  навчального  закладу  -  атестат   про   повну загальну середню освіту.
  2.20. За відмінні успіхи в навчанні учні 1-8-х та 10 класів комунального закладу  можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями : золотою «За особливі успіхи в навчанні», або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускники школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

ІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ   

  3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі  є учні, педагогічні працівники, бібліотекар, психолог, соціальний педагог, інші спеціалісти, в тому числі фізичні особи, що надають освітні послуги у сфері освіти, батьки або особи, які їх замінюють.
  3.2. Права й обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та даним статутом.
  3.3. Учні мають право:
  -  обирати профілі, форми навчання, індивідуальні, позакласні заняття;
  -  користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи;
  -  на доступ до інформації з усіх галузей знань;
  -  брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  -  особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
  -  брати участь в обговоренні і виносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
  -  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;
  -  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступника директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;
  -  на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
  3.4. Учні зобов’язані:
  -  виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку;
  -  систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
  -  бережливо ставитись до майна школи;
  -  дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
  -  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
  -  дбати про власну гігієну та охайність зовнішнього вигляду.
  3.5. Педагогічними працівниками Закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.
  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
  3.6. Педагогічні працівники мають право на:
  -  захист професійної честі, гідності;
  -  участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
  -  проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
  -  вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров’я учнів, виявлення педагогічної ініціативи, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
  -  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
  -  участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
  -  користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;
  -  підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
  -  отримання пенсій, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавству України;
  -  на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
   3.7. Педагогічні працівники зобов’язані:
  -  виконувати статут школи, правила і режим внутрішнього розпорядку;
  -  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
  -  сприяти розвиткові здібностей, інтересів та нахилів учнів, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
  -  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
  -  виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
  -  готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагодами між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  -  додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
  -  захищати від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
  -  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
  -  брати участь в роботі педагогічної ради.
  3.8. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України.
  3.9. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
  3.10.  Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільнюються директором школи згідно з чинним законодавством.
  ​Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.
  3.11.  Батьки учнів є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи.
  3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
  -  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;
  -  звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  -  брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;
  -  захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та відповідних держаних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
  3.13. Батьки та особи, які їх заміняють, зобов’язані:
  -  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
  -  постійно дбати про фізичне здоров’я, психологічний стан дітей, створювати умови належні їх природних здібностей;
  -  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї;
  -  виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  3.14. Представники громадськості мають право:
  -  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;
  -  керувати учнівськими об’єднаннями і гуртками;
  -  сприяти покращанню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
  -  проводити консультації для педагогічних працівників;
  -  брати участь в організації навчально-виховного процесу;
  3.15.Представники громадськості зобов’язані:
  -  дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

ІV.УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  

 4.1. Управління Закладом забезпечує Уповноважений орган. Безпосереднє керівництво здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  4.2. Директор Закладу призначається на посаду Уповноваженим органом відповідно до діючого законодавства та нормативно- правових актів.
  4.3. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється
  Уповноваженим органом за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. З метою якісного супроводу навчально-виховного процесу, згідно штатного розпису, заклад може мати заступників з навчально-виховної, науково-методичної, виховної роботи. Уповноваженим органом, за погодженням з директором школи, здійснюється прийом на роботу, звільнення педагогічних працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства. Прийом на роботу, звільнення обслуговуючого персоналу здійснюється директором школи у відповідності з чинним законодавством.
  4.4. Директор школи:
  -  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
  -  організовує навчально-виховний процес;
  -  забезпечує контроль за виконанням державних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
  -  відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
  -  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;
  -  забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, енергозбереження;
  -  забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу освіти;
  -  розпоряджається в установленому порядку шкільним майном;
  -  видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
  -  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;
  -  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
  -  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, та загальними зборами.
  -  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками.
  4.5. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу, які скликаються два рази на рік. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.
  Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
  -  працівників Закладу - зборами трудового колективу;
  -  учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
  -  батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
   Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.
   Право скликати   збори   (конференцію)   мають   голова  ради Закладу,  учасники зборів (делегати конференції), якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості, директор Закладу, Засновник, Уповноважений орган.
    Загальні збори:
  -  обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
  -  заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;
  -  розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово – господарської діяльності Закладу;
  -  затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу.
  4.6. В період між загальними зборами діє рада Закладу.
  4.6.1. Метою діяльності ради є:
  -  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
  -  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, громадськості, батьків щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
  -  розширення колегіальних форм управління Закладом.
  4.6.2. Основними завданнями ради є:
  -  підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними інституціями;
  -  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
  -  формування навичок здорового способу життя;
  -  підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів.
  4.6.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.
  4.6.4. Рада діє на засадах:
  -  пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
  -  дотримання вимог законодавства України;
  -  колегіальності ухвалення рішень;
  -  добровільності і рівноправності членства;
  -  гласності.
   Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
   Кількість засідань не менше чотирьох разів на навчальний рік.
  4.6.5.Очолює раду голова, який обирається зі складу ради, він може бути членом педагогічної ради.
  4.6.6. Рада Закладу:
 - організовує виконання рішень загальних зборів;
 - вносить пропозиції щодо зміни статусу, профільності навчання;
 - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 - спільно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
 - затверджує режим роботи школи;
 - спільно з педагогічною радою школи приймає рішення про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні», нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 - разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів;
 - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 - заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 - бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою  обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;
 - виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 - вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 - ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;
 - сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
 - розглядає питання родинного виховання;
 - бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;
 - сприяє педагогічній освіті батьків;
 - сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті періодичних видань;
 - розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 - організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
 - розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи Закладу;
 - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процессу.
  4.7. При навчальному закладі  за  рішенням  загальних  зборів (конференції)  може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада.
  4.8. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
   4.8.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
 - сприяння виконанню  законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 - співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
 - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 - організація змістовного  дозвілля   та   оздоровлення   учнів (вихованців), педагогічних працівників;
 - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
 - запобігання дитячій бездоглядності;
 - сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів (вихованців);
 - всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів  (вихованців) та навчальним закладом.
   4.8.2. Піклувальна  рада  формується  у  складі  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних закладів,  окремих громадян.
   Члени піклувальної   ради   обираються  на  загальних  зборах (конференції)  Закладу  шляхом  голосування   простою більшістю голосів.
   Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
   Не допускається   втручання   членів   піклувальної   ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника Закладу.
   У випадках,  коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на  загальних  зборах  (конференції) на його місце обирається інша особа.
   4.8.3. Піклувальна рада діє на засадах:
 - пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;
 - дотримання вимог законодавства України;
 - самоврядування;
 - колегіальності ухвалення рішень;
 - добровільності і рівноправності членства;
 - гласності.
    Робота піклувальної  ради  планується   довільно.   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
    Позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів.
    Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів.
    Рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів.
    Піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди тощо.
    Рішення піклувальної ради в  7-денний  термін  доводяться  до відома колективу Закладу,  батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами   піклувальної ради.
   4.8.4. Очолює  піклувальну  раду  голова,  який    обирається шляхом     голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
   З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.
    Голова піклувальної ради:
 - скликає і координує роботу піклувальної ради;
 - готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;
 - визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 - представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
    Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.
   4.8.5. Піклувальна рада має право:
 - вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника Закладу,   загальних   зборів (конференції)  пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної,
 - навчально-виробничої,        наукової,       культурно-спортивної, корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої  бази  навчального закладу;
 - залучати додаткові джерела фінансування Закладу;
 - вживати заходи    до    зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази Закладу;
 - стимулювати творчої  праці  педагогічних  працівників,  учнів (вихованців);
 - брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи  навчального  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;
 - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
   4.9. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи.
   4.10. Педагогічна рада:
 - розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 - переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження досягнень у навчанні;
 - обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій підприємств, установ про моральне та матеріальне заохочення учнів,
 - організовує роботу, пов’язану з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки та передового досвіду, розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.
   4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Члени педагогічної ради мають право виносити її на розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю не менше чотирьох разів на рік.
   4.12. У Закладі можуть створювати учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідного до чинного законодавства України.
   4.13. Учнівські збори школи – колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою школи є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.
    Учнівські збори школи (класу):
 - обирають органи учнівського самоврядування школи;
 - висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;
 - обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.
  4.14. Батьківські збори школи – колективний орган батьківського самоврядування.
   Батьківські збори школи:
 - обирають органи батьківського самоврядування;
 - обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування школи;
 - залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
 - вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та школі;
 - запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і школи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА  

  5.1. Майно Закладу (матеріальні цінності вартість яких відображена у балансі Закладу) є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.
  5.2. Заклад згідно статті 133 пункт 4 Податкового кодексу України є неприбутковою організацією.
  5.3. Джерелами формування майна Закладу є:
  - кошти державного і місцевого бюджетів;
  - власні надходження Закладу;
  - інші надходження не заборонені законодавством;
  - благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
  5.4. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
  5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться Засновником лише у визначеному законодавством порядку.

VІ. ФІНАСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ   

  6.1. Фінансово - господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.
 6.2. Джерелами формування кошторису Закладу є: кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальноосвітніх  закладів для забезпечення вивчення навчальних предметів в обсязі Державних стандартів освіти, та освітніх потреб, кошти від надання платних послуг, доходи від здачі в оренду приміщень, споруд обладнання, благодійні внески фізичних та юридичних осіб а також інші надходження  не заборонених законодавством.
  6.3. У Закладі створюється фонд загальнообов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів залучених з інших джерел.
  Облік і витрачення фонду загального обов’язкового навчання провадиться закладом освіти у порядку, що передбачений для бюджетних коштів.
  Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи державної влади, органи управління освіти.
  6.4. Бухгалтерський облік ведеться через централізовану бухгалтерію Засновника.
  Діловодство Закладу освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
  6.5. Структура, штатний розпис та кошторис Закладу затверджується Уповноваженим органом за поданням керівника Закладу.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

  7.1. Заклад при наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. Має право відповідно до законодавство укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями.
   7.2. Участь Закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

VІІI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   

  8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі загальної середньої освіти.
  8.2. Державний контроль за діяльністю закладів здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші органи виконавчої влади, яким підпорядкований Заклад, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади  і Уповноважений орган, органи державної санітарно-епідеміологічної служби.
  8.3. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, яка проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  8.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником Закладу освіти відповідно до чинного законодавства.
 8.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  Закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану  навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Засновником та Уповноваженим органом відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

  9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Засновник.
  9.2. Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
  9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
  З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.
  9.4. Ліквідаційна комісія оцінює майно Закладу виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.
 9.5. У разі ліквідації Закладу його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Закладу.
  9.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
  9.7. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.