"Малотокмачанська гімназія" Малотокмачанської сільської ради

Нормативна база

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Конвенція про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Закон України "Про освіту" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України "Про повну загальну середню освіту" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України "Про охорону дитинства" https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14#Text

Закон України "Про охорону праці" https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12#Text

КОДЕКС цивільного захисту України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Державний стандарт початкової середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Державний стандарт базової середньої освіти (2020 рік) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011 рік) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF/print1321473369741789#Text

Типові освітні програми https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n22

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (педагогічний патронаж, індивідуальна, екстернатна, сімейна форма навчання) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-21#Text

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text

ПОРЯДОК ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#n13

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text

ПОРЯДОК переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text

Порядок здійснення медичного обслуговуваня учнів закладів загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021-%D0%BF#Text

ПОЛОЖЕННЯ про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09#Text

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

ПОРЯДОК проведення державної підсумкової атестації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

ПОРЯДОК проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0118-17#Text

Наказ МОН України від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0813729-21#Text

Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”  https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86195/

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( Наказ МОН 13.04.2011  N 329) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

Рекомендації щодо організації індивідуального навчання учнів закладів загальної середньої освіти за сімейною (домашньою) формою https://rada.info/upload/users_files/44072142/8b6b70a13b46a2ae5f4b4e09439b2688.pdf